Dövkompetens

Vad är dövkompetens ?

Man skall inte förväxla med teckenspråkskompetens utan det handlar om att att ha kunskap om döva som grupp, teckenspråk, dövkulturens normer och värderingar samt dövas rättigheter och svårigheter .

I Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram 2017 finns det skriven om erkännande av dövkompetens:
”Det finns strukturer i samhället som utesluter och stänger ut värdefull kompetens genom exempelvis krav på kvalifikationer, utbildningar eller funktioner. Det kan vara att vi inte ges naturliga positioner inom områden där vår kompetens behövs eller att vi utesluts på arbetsmarknaden utifrån våra funktionsförutsättningar. Livserfarenheter som vi fått genom att leva i den teckenspråkiga gemenskapen ger oss en unik kompetens om teckenspråk, språkkänsla, kultur, visuellt levnadssätt och förståelse om dövas sätt att leva. Dövkompetens ska synliggöras och ett samhälle utan vår kompetens är ett rent resursslöseri. Ingen annan ska ha tolkningsföreträde i frågor som gäller oss. Vårt mål är ett samhälle där vår odiskutabla kompetens är tryggad och inga beslut om oss fattas utan oss”

Camilla Högberg har belönats med Örebro kommuns uppsatsstipendium där hon skrev uppsatsen ”Dövkompetens inom sociala myndigheter, tack!”.

Uppsatsen handlar hur kommunikationen ser ut mellan döva medborgare och sociala myndigheter.
Uppsatssen kan du hämta som pdf fil – Dövkompetens – Sociala myndigheter

Vi vill visa en film om handlar om dövkompetens och filmen är producerad av Dövas Kulturarv och Stockholms Dövas Förening som har fått beviljat stöd från Allmänna arvsfonden.

Filmen är c:a 14 minuter lång och finns undertext som man kan slå på.

Lämna ett svar