Om tolk (kostar inget)

Tolkcentralens uppdrag

Region Dalarna ansvarar för kostnadsfri tolkservice inom:

  • hälsooch sjukvård, t ex läkarbesök
  • fritid, t ex föreningsmöte
  • viss samhällsservice, t ex bankärende
  • viss arbetsplatstolkning, t ex arbetsplatsträff

Teckenspråkstolkens roll

Teckenspråkstolken förmedlar det som sägs på ett neutralt och opartiskt sätt. Teckenspråkstolken har tystnadsplikt

Beställa tolk i Dalarna

Tolkcentralen i Dalarna förmedlar tolkuppdrag åt hörande, döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och vuxendöva.

Om du vill beställa tolk via webben – klicka på länken ”Beställa tolk i Dalarna”

Elller så kan du välja nedanstående för tolkbeställningen

Mail : tolkcentralen@regiondalarna.se
SMS : 073 123 012 012
Bildtelefon :tolkcentralen.dalarna@ectalk.se

Här finner du samtliga frågor som rör dig som förälder till ett dövt barn

Lämna ett svar